Кафедра физики, математики, информатики и методик преподавания